BO EIM løsninger og generalforsamling hos SKAT

Tid og sted

Der afholdes BOBDK arrangement hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 (henvendelse i receptionen, hvor der udleveres gæstekort).

Program

14:30 Velkommen og status, Jørgen Walldorf, BEC

14:45 BO EIM løsninger i den virkelige verden

  • Mark Savage, Senior EIM konsulent, Info-trust
  • Jesper Frandsen, Senior EIM konsulent, Info-trust
  • Jesper Ilsted, teknisk ansvarlig, Info-Trust
  • Jørgen Sand Christensen, Salg & adm, Info-Trust

15:45 Pause

16:00 GBN – om netværket, konferencen i Dallas, BOBDK og GBN mv
Der udleveres CD med samtlige præsentationer fra konferencen i Dallas (sponseret af Platon). Se mere om GBN på www.gogbn.org

16:30 Business Objects Tips & Tricks
Jeppe Balslev, Sonofon Carsten Bedsted, Affecto

17:25 Afrunding af dagens faglige arrangement
Jørgen Walldorf, BEC

17:30 Generalforsamling …

BOBDK generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 kl. 17:30.

Vedtægternes § 15:

Indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder dagsordenen for selve mødet. Følgende dagsordenspunkter skal som minimum behandles:

   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent.
   3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.
   4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
   5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
   6. Eventuelle forslag til afstemning.
   7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
   8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen. Bemærk, at der på generalforsamlingen alene kan træffes beslutninger om indholdet i dagsordens punkter 1 til og med 8.

BOBDK Netværksmiddag

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes der traditionen tro netværksmiddag i Charlottehaven, der ligger 3 minutters gang fra SKAT.

Se mere om Charlottehaven på www.charlottehaven.com/cafe