Tid og sted

Det er en stor fornøjelse at kunne invitere BOBDKs medlemmer til arrangement hos FIH Erhvervsbank i København tirsdag den 11. marts 2008 kl. 14:30 på adressen:

FIH Erhvervsbank
Langelinie Allé 43 (Kort)
2100 København Ø.

Program

Orientering fra SAP & Businessobjects, herunder XI release 3 og Labs.

14.30 Velkommen til BOBDK arrangement og generalforsamling, Jørgen Walldorf

14.45 SAP & Business Objects, Jørgen Sand Christensen – Partner Executive – Business Objects – Denmark) The combination of SAP and Business Objects brings together best-in-class software for process management and analytical insight. What will it mean for SAP and non SAP customers? and what will change in the danish marketplace.

15.00 Business Objects XI R3, Andreas Skoglund – Senior Sales Consultant – Business Objects – Sweden) Hear what’s new and exciting about the next release of BusinessObjects XI. Learn about key features and benefits for this release

15.45 Pause

16.00 Business Objects roadmap – INNOVATIONS FROM THE LABS, Andreas Skoglund – Senior Sales Consultant – Business Objects – Sweden) Are you interested in what’s coming down the innovations pipeline? Would you like to see what customers and partners have done with the prototype software made available at labs.businessobjects.com?

16.45 Spørgsmål, afrunding og kommende arrangementer, Claus Jørgensen

16:50 Afrunding, Jeppe Balslev Jensen

Generalforsamling

I henhold til § 14 i foreningens vedtægter, indkaldes der hermed til foreningens årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 11. marts 2008 kl. 17:00.

Dagsorden:

   1. Valg af dirigent.
   2. Valg af referent.
   3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.
   4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
   5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
   6. Eventuelle forslag til afstemning.
   7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
   8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   9. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at eventuelle forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Der gøres desuden opmærksom på, at der på generalforsamlingen alene kan træffes beslutninger om indholdet i dagsordens punkter 1 til og med 8.

Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage før generalforsamlingen.

Netværkmiddag

Efter generalforsamlingen vil der være middag for foreningens medlemmer. Yderligere information om menu mv. udsendes sammen med generalforsamlingens endelig dagsordenen.

Tilmelding

BEMÆRK, der er ikke deltagerbegrænsning til BOBDK arrangement, generalforsamlingen eller den efterfølgende netværksmiddag!

Gyldigt medlemskab er en forudsætning for at kunne stemme på generalforsamlingen, hvor hvert medlemskab giver ret til to stemmer!

Af hensyn til den praktiske planlægning, herunder netværksmiddagen, skal vi bede om din tilmelding senest tirsdag den 4. marts 2008. Oplys om du deltager i

    * BOBDK arrangement
    * Netværksmiddag