Vedtægter

Vedtægter for BusinessObjects Brugergruppe Danmark

Indhold

Vedtægter for brugerforeningen BusinessObjects Brugergruppe Danmark • bob/dk

Foreningens navn, hjemsted og formå

§ 1 Foreningens navn er BusinessObjects Brugergruppe Danmark • bob/dk. I det følgende blot benævnt foreningen.

§ 2 Foreningens hjemsted er København.

§ 3 Foreningens overordnede formål er, at fungere som et forum for alle former for brugere af BusinessObjects i Danmark. Foreningen ønsker gennem diverse arrangementer at give grobund for erfaringsudveksling, vidensdeling og kompetenceoverførsel mellem såvel tekniske som forretningsmæssige brugere af BusinessObjects, således at den enkelte brugers nytte af værktøjerne øges.

§ 4 Foreningens virke er uafhængig af producent og distributør.

Medlemskab.

§ 5 Der kan kun optages virksomheder som medlemmer – hver virksomhed kan tegne et eller flere medlemskab(er). Hvert medlemskab giver ret til at deltagelse af 2 (to) personer i virksomhedsbesøg, temaaftener og lign. arrangeret af foreningen.

§ 6 Alle virksomheder med interesse i BusinessObjects kan tegne medlemskab(er) i foreningen. Tegning af medlemskab(er) tilkendegiver, at virksomheden tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag samt respekterer nærværende vedtægter og beslutninger vedtaget på foreningens generalforsamling.

§ 7 Der betales et på foreningens generalforsamling fastsat, årligt kontingent for hvert medlemskab. Kontingent betales forud for et år af gangen og tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller opsigelse af medlemskab (se §§ 10-12).

§ 8 Foreningen opretter og vedligeholder relevante medlemslister. Medlemslisterne er alene til brug for foreningen og kan ikke videreformidles til andre virksomheder.

Ophør af medlemskab.

§ 9 Udtrædelse af foreningen sker ved skriftligt at meddele dette til foreningens bestyrelse eller ved skriftligt at meddele dette ved foreningens generalforsamling. Udmeldelsen træder i kraft ved førstkommende generalforsamling i foreningen eller i forbindelse med opsigelsen af medlemskabet på den givne generalforsamling. Ved ophør af medlemskab mistes stemmeretten på generalforsamlingen, hvor medlemskabets ophør træder i kraft.

§ 10 Et medlemskab kan opsiges af bestyrelsen, såfremt virksomheden, der har tegnet medlemskabet:

  • Ikke har betalt kontingent inden for tre måneder fra den forfaldsdato, der er fastsat på general­forsamlingen.
  • Ikke kan tilslutte sig foreningens formål og idegrundlag
  • Ikke respekterer foreningens vedtægter og/eller beslutninger vedtaget af generalforsamlingen
  • Med sin handling har forvoldt skade på foreningens virksomhed eller rygte.

§ 11 Meddelelsen om eksklusion skal foreligge skriftligt fra bestyrelsen med angivelse af årsagen til beslutningen.

§ 12 En virksomhed, hvis medlemskab(er) er opsagt, kan anmode om, at beslutningen omkring opsigelsen skal undersøges nærmere på førstkommende generalforsamling. Dette sker ved skriftligt at meddele dette til bestyrelsen inden for 30 (tredive) dage fra den dato, hvor virksomheden blev underrettet om opsigelse af medlemskabet.

Generalforsamling.

§ 13 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og alle virksomheder, der har tegnet medlemskab(er) kan deltage.

§ 14 Der holdes ordinær generalforsamling en gang årligt og senest 31. marts. Generalforsamlingen indvarsles elektronisk senest 30 (tredive) dage for afholdelsen.

§ 15 Indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder dagsordenen for selve mødet. Følgende dagsordenspunkter skal som minimum behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
6. Eventuelle forslag til afstemning.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen. Bemærk, at der på generalforsamlingen alene kan træffes beslutninger om indholdet i dagsordens punkter 1 til og med 8.

§ 16 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Kun virksomheder med gyldigt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert medlemskab (jf. §§ 5-6) har 2 (to) stemmer – dette betegnes i det følgende som foreningens stemmeberettigede.

§ 17 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 (fjorten) dages varsel, såfremt ¼ af foreningens stemmeberettigede (jf. § 16) skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen, eller såfremt bestyrelsen selv ønsker det. Sammen med begæringen om en ekstraordinær generalforsamling fremsendes en dagsorden med de punkter, der ønskes behandlet.

§ 18 Hvis mindst 1 (et) medlemskab forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning.

§ 19 Det er på foreningens generalforsamling muligt at stemme ved fuldmagt.

§ 20 Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

§ 21 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved stemmelighed i skriftlige afstemninger eller ved valg af bestyrelse og suppleanter foretages lodtrækning.

§ 22 Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et skriftligt referat af den valgte referent. Dette referat rundsendes elektronisk.

Bestyrelsen.

§ 23 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 (syv) personer, der vælges på generalforsamlingen for 2 (to) år ad gangen. Derudover vælges på generalforsamlingen mindst 2 (to) suppleanter for 1 (et) år ad gangen.

§ 24 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og udpeger selv efter behov øvrige funktionærer.

§ 25 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§ 26 Ved den første ordinære generalforsamling efter den stiftende generalforsamling er 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer – dog ikke formanden – på valg. Disse bestyrelsesmedlemmer findes ved lodtrækning.

§ 27 Alle personer fra de virksomheder, der har tegnet medlemskab(er) kan som udgangspunkt vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen må dog højst bestå af 2 (to) personer fra samme virksomhed.

§ 28 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst 3 (tre) øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 (en) stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 29 Ved hvert bestyrelsesmøde sørger sekretæren for, at der skrives referat over mødet.

§ 30 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 (to) bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse.

§ 31 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 32 Foreningen må ikke gældsætte sig og anskaffer alene midler for sin virksomhed gennem:

  • Indbetalt kontingent.
  • Donationer.
  • Indtægter i forbindelse med arrangementer og andet, der ligger inden for foreningens formål.

Regnskabsår

§ 33 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

§ 34 Revision finder sted 1 (en) gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Foregående års årsopgørelse og -beretning afleveres til foreningens revisor før den 15. februar. Revisor skal aflevere skriftlig revisionsberetning til bestyrelsen før den 1. marts.

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

§ 35 Beslutning om ændringer af nærværende vedtægter træffes på foreningens generalforsamling. De ønskede vedtægtsændringer skal være omtalt i dagsordenen/mødeindkaldelsen og de skal vedtages af mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede (jf. § 16).

Repræsenterer generalforsamlingen ikke 2/3 af foreningens stemmeberettigede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 (fem) uger senere. Ved indkaldelsen til den nye generalforsamling, skal der igen redegøres for vedtægtsændringen. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§ 36 Beslutning om foreningens opløsning træffes efter samme retningslinier som beskrevet i § 35.

§ 37 Såfremt foreningen opløses, anvendes de midler, der er tilbage i foreningen, til at tjene foreningens formål efter de principper, der vedtages på den opløsende generalforsamling.

Ikrafttrædelse.

§ 38 Nærværende vedtægter, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling tirsdag, den 1. juni 2004, er gældende som foreningens vedtægter.

København, den 1. juni 2004

Som dirigent
Morten Steffensen-Kejling
Topdanmark Forsikring A/S